REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
I REGULAMIN APARTAMENTU HYRCA

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną i regulaminu obiektu, który ma służyć zapewnieniu Państwu bezpiecznego i komfortowego pobytu, jak również usprawnić zgodne z prawem świadczenia przez nas Usług.

1. Regulamin obiektu określa zasady świadczenia usług, zasady funkcjonowania obiektu i świadczenia usług noclegowych, zasady dokonywania rezerwacji miejsca noclegowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Serwis internetowy prowadzony pod adresem: www.apartamnt-hyrca.pl adres poczty elektronicznej: szczyrk@apartamenthyrca.pl na terenie całego Obiektu, w tym w obiekcie noclegowym jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, zadatku, części lub całej należności za pobyt.
2. Gość oraz Usługodawca zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Realizacja Usług oraz pobyt Gościa w obiekcie odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie
3. Regulamin Apartamentu Hyrca obowiązuje Gości przebywających w apartamencie oraz na terenie Obiektu.
4. Regulamin Apartamentu Hyrca jest ogólnie dostępny dla Gości – znajduje się na stronie internetowej www.apartamnt-hyrca.pl

Wynajmujący ma obowiązek zapewnić:
a) Odpowiednie warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
b) Komfortowy pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu, chyba że upoważnione do tego organy państwowe poproszą o udostępnienie danych osób przebywających w Obiektu
c) wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń (np. awaria instalacji itp.) podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę lub życzenie.
5. Doba rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego, chyba że indywidualne umowy lub uzgodnienia z Wynajmującym stanowią inaczej.
6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić Wynajmującemu do godz. 19.00 w przeddzień dnia, w którym upływa termin pobytu.
7. Wynajmujący uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności apartamentu i istniejących możliwości.
8. Wszyscy Goście i osoby towarzyszące podlegają obowiązkowi zgłoszenia.
9. Osoby niezgłoszone mogą przebywać za zgodą i na odpowiedzialność Gościa w zajmowanym przez niego apartamencie wyłącznie od godz. 09.00 do godz. 22.00. Po godz. 22.00 istnieje obowiązek zgłoszenia dodatkowych osób. Obowiązek zgłoszenia dodatkowej osoby spoczywa na Gościu, który wynajął apartament – w przeciwnym wypadku ponosi on odpowiedzialność za brak dopełnienia obowiązku meldunkowego. Zgłoszenie dodatkowej osoby lub jej niezgłoszenie pomimo przebywania, powoduje konieczność poniesienia przez Gościa dodatkowych kosztów za tą osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług obiektu.10. W przypadku zmian w składzie osobowym pobytu w apartamencie każdorazowo istnieje obowiązek dopełniania zgłoszenia Gościa.
11. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
12. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uregulował należnych opłat, rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub innych gości albo szkodę na osobie innych gości, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających na terenie Obiektu, zakłócił pobyt innych gości lub funkcjonowanie Obiektu. O realizacji w przyszłości wobec Gościa prawa Obiektu do odmowy świadczenia usługi, Gość zostanie
poinformowany przez Wynajmującego.
13. Gość powinien zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
14. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego na terenie Obiektu oraz znajdujących się w nim rzeczy, bez względu na to gdzie został i bez względu na to czy Obiekt z tego tytułu pobiera opłatę. Wszystkie parkingi na terenie Obiektu, są niestrzeżone
15. Przedpłata za pobyt może zostać pobrana przez Wynajmującego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego. W przypadku odmowy dokonania w/w wpłaty Wynajmujący ma prawo odmówić dokonania rezerwacji.
15. Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od Obiektu (choroba Gościa lub towarzyszących mu osób przebywających w Obiektu, choroba członka rodziny przebywającego w innym miejscu, inne wypadki losowe dotyczące Gościa zmuszające go do wcześniejszego opuszczenia Obiektu), nie uprawnia Gościa do otrzymania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.
17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszystkie dobra i usługi wykorzystane w trakcie pobytu i ma obowiązek zgłosić fakt skorzystania z dobra lub usługi przy wyjeździe, jeżeli takie dobra lub usługi są aktualnie oferowane przez Wynajmującego.
18. Gościowi nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Obiekcie i jego wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania. Zabronione jest wynoszenie mebli i wyposażenia poza obręb pokoju/apartamentu/obiektu.
19. Na terenie Obiektu nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, itp.
20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest na terenie całego obiektu, używanie otwartego ognia np. świeczek oraz urządzeń elektrycznych lub grzejnych nie stanowiących wyposażenia pokoju np. grzałek, żelazek, czajników elektrycznych, nawilżaczy powietrza, przenośnych grzejników. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów (laptopów, tabletów) i miejsc wyznaczonych pod grill.
21. Do użytku gości nieodpłatnie pozostaje: − grill zewnętrzny w okresie od 1 maja do 30 wrzesnia. Obowiązkiem Gościa jest dopilnowanie, aby po zakończeniu korzystania, grill został całkowicie wyłączony.
22. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.23. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych gości.
24. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 07.00 dnia następnego. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości i funkcjonowania Obiektu. Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę, w szczególności jeżeli awanturuje się, wykazuje agresję słowną lub
fizyczną, jest pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających albo w inny sposób narusza regulamin obiektu, i może spowodować usunięcie tej osoby z terenu Obiektu. Gość naruszający tą zasadę powinien zostać uprzedzony o możliwych konsekwencjach dalszego zachowywania się niezgodnie z regulaminem
25. Przestrzenie ogólnodostępne Obiektu mogą być monitorowane przy użyciu kamer, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem. W przypadku konieczności interwencji przedstawiciela Obiektu względem Gościa zakłócającego funkcjonowanie Obiektu, interwencja może zostać zarejestrowana w postaci zapisu dźwiękowego lub wizyjnego, celem ochrony dóbr osobistych i materialnych zarówno Obiektu jak i interweniującego przedstawiciela Obiektu. Zarejestrowanie interwencji będzie w razie konieczności służyć jako środek dowodowy w celu wykazania rzeczywistego stanu faktycznego.
26. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów
27. Każdorazowo opuszczając Apartament Gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okna, wyjścia na balkon i drzwi wejściowe, zamykane są za pomocą. W przypadku utraty klucza Gość jest proszony o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu w Wynajmującemu lub osobie przez niego upoważnionej, która ma możliwość dostarczenia kluczy zapasowych.
28. Gość ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia, zanieczyszczenia i braki wyposażenia apartamentu oraz w każdym innym miejscu na terenie Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy towarzyszących mu lub odwiedzających go osób albo z winy dzieci pozostających pod jego opieką.
29. Dzieci na terenie obiektu pozostają pod wyłączną opieką dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Obiekcie odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
30. Wynajmujący ma prawo żądać od Gościa odszkodowaniem do wysokości wyrządzonej szkody.
31. Wynajmujący nie dopuszcza do przebywania zwierząt w apartamencie.
32. Gość będący w stanie nietrzeźwości albo w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub środka odurzającego, nie może korzystać z infrastruktury rekreacyjnej, pod rygorem braku odpowiedzialności Obiektu za ewentualne zdarzenia z udziałem takiej osoby.
33. Zabrania się w przestrzeni powietrznej otwartej (nad terenem Obiektu) i w przestrzeniach powietrznych zamkniętych puszczania dronów i innych podobnych bezzałogowych, zdalnie sterowanych modeli i urządzeń latających, bez uzyskania zgody Wynajmującego.
34.Informujemy, że poza terenem przeznaczonym do przebywania gości w niedalekiej odległości znajduje się ulica, która jest oddzielona szlabanem od apartamentów
35. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, na terenie obiektu znajduje się górski strumy,
dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i prawidłową opiekę nad dziećmi.
36. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez Gościa, w stosunku do innych gości, osób i podmiotów przebywających na terenie Obiektu.

Regulamin świadczenia usług w tym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca świadczy usługi noclegowe, • wynajem apartamentu, • wynajem miejsca parkingowego.
a) W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną obsługuje rezerwacje, reklamację, płatności i przebieg świadczonej usługi noclegowej opisane szczegółowo w niniejszym regulaminie (warunki świadczenia usług drogą elektroniczną).
c) Możliwość rezerwacji miejsca noclegowego jest dostępna:
• poprzez System rezerwacji – interaktywny formularz udostępniany przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu, umożliwiający dokonanie rezerwacji miejsca noclegowego w obiekcie dostępnym w Systemie,
• drogą telefoniczną wykorzystując do tego celu numer telefonu Usługodawcy dostępny w serwisie, 2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług są następujące: − dostęp do poczty elektronicznej i telefonu − dostęp umożliwiający umieszczanie treści na stronie internetowej Usługobiorcy − przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługująca protokół transmisji szyfrowanej https.
3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego dokumentu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę Usługodawca może niezwłocznie usunąć te dane lub uniemożliwić dostęp do tych danych z zastrzeżeniem ustępu kolejnego.
5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi niezgodnie z niniejszym dokumentem lub o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania pod rygorem zaprzestania przetwarzania jego danych i możliwości korzystania z Usług.
6. Płatności – Serwis zapewnia Gościowi możliwość dokonania płatności z tytułu rezerwacji miejsca noclegowego przelewem na konto.
7. Usługodawca nie akceptuje kart płatniczych.

Rezerwacja miejsca noclegowego i rezygnacja z miejsca noclegowego (w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną);
1. Rezerwacja miejsca noclegowego dostępna jest: → poprzez System rezerwacji, → drogą telefoniczną, → → osobiście.2.W celu dokonania rezerwacji konieczna jest akceptacja Regulaminu, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji usług (takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, termin pobytu, wskazanie sposobu zapłaty) oraz opłacenie w części albo w całości kosztów pobytu – w zależności od regulaminu danej oferty lub indywidualnych uzgodnień. W przypadku, gdy regulamin danej oferty nie wymaga opłacenia w jakiejkolwiek części kosztów pobytu przed rozpoczęciem pobytu, Usługodawca nie gwarantuje Gościowi rezerwacji miejsca noclegowego. Gość jest uprawniony do podawania jedynie kompletnych i poprawnych danych. Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu i Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.
3. W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Systemu rezerwacyjnego oprócz warunków wskazanych, konieczne jest potwierdzenie dokonania rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku „Rezerwuję i płacę” oraz dokonanie zapłaty poprzez system lub podczas pobytu w obiekcie, jeżeli taka metoda jest dostępna.
4. W czasie rezerwacji Usługodawca informuje o:
a. głównych danych dotyczących rezerwacji, zgodnych z treścią danych przekazanych przez Gościa oraz o cenie usług,
b. danych identyfikujących Usługodawcę w tym klauzulę informacyjną RODO
c. braku prawa odstąpienia przez Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego od umowy o świadczenie usług noclegowych stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
6. Rezygnacja z dokonanej przez Gościa rezerwacji powinna nastąpić w ten sam sposób, w który została dokonana.
7. Rezygnacja z rezerwacji miejsca noclegowego jest możliwa najpóźniej na tydzień przed deklarowanym dniem rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu do godz. 12.00, chyba, że warunki danej oferty stanowią inaczej.
8) W przypadku rezygnacji po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7 lub niestawienia się przez Gościa w obiekcie w deklarowanym dniu rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu, Gość będzie zobowiązany do zapłaty opłaty rezerwacyjnej, chyba, że rezerwacja została dokonana w ramach oferty, której regulamin stanowi inaczej.
9. W przypadku rezerwacji dokonanej w ramach ofert bezzwrotnych opłata rezerwacyjna stanowi należność za wszystkie niewykorzystane doby noclegowej wszystkich zarezerwowanych przez Gościa.
10) W przypadku prawidłowo dokonanej rezygnacji Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania rezygnacji dokona zwrotu dokonanej przez Gościa zapłaty po potrąceniu opłaty rezerwacyjnej, jeżeli tak stanowiły warunki oferty na podstawie, której rezerwacja została dokonana.

Odpowiedzialność Usługodawcy
• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności.
• Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę.
• Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Gości z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
• Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego i w takim wypadku zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Reklamacje (tryb postępowania reklamacyjnego)
• Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu i wykonywaniem Usług przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
• Wszelkie reklamacje, zawierające dane Gościa, tj. imię i nazwisko, wraz z adresem poczty elektronicznej oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, należy składać za pośrednictwem adresu kontaktowego dostępnego na stronie głównej serwisu w zakładce „Kontakt”
• Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Jeśli reklamacja dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną i nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Usługodawca powiadomi Gościa o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Postanowienia końcowe
1) Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Gość zostanie poinformowany poprzez informację na stronie internetowej Usługodawcy. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
2) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Gościem, niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

rezerwacja